Ansvar

Foto: Pata Degerman

Focus Nordic tar aktivt ställning för goda arbetsförhållanden och ett gott socialt sammanhang för både våra anställda och för våra leverantörer och partners över hela världen. Det är viktigt att våra produkter produceras på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.


Foto: Petr Klapper

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter är en hörnsten för Focus Nordic. Vi har implementerat FN:s Global Compact-principer i vår uppförandekod, vilket till exempel innebär att ingen som är anställd hos Focus Nordic eller hos någon av våra leverantörer får diskrimineras. Vi accepterar inte heller barnarbete eller tvångsarbete. FN:s konvention för Barns Rättigheter, Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen och nationella lagar, respekteras av Focus Nordic och våra leverantörer.


Foto: Jonas Borg

Hållbar handel med syfte

Focus Nordic är medlem i Amfori, den ledande globala affärsföreningen för öppen och hållbar handel. Vi tror på en värld där all handel ger sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för alla. Tillsammans med mer än 700 andra medlemsföretag kan vi påverka och driva på positiva förändringar i stor skala. Alla Amforis medlemmar har kommit överens om en gemensam Code of Conduct (uppförandekod) för att sätta kraft bakom de krav som vi ställer på våra leverantörer när det gäller arbetsförhållanden och social situation.

Som medlem i Amfori bidrar vi till uppfyllandet av en global agenda för 2030, FN:s mål för hållbar utveckling. Sustainable Development Goals lanserades 2015 och är en handlingsplan för att hantera globala utmaningar från ojämlikhet till klimatförändringar och gäller hela det internationella samfundet. Företag har en unik position för att uppnå målen och påverka globala försörjningskedjor.


Foto: Jakub Fišer

En säker och hälsosam arbetsmiljö

Arbetstillfredsställelse, motivation, arbetshälsa och säkerhet är viktiga prioriteringar för Focus Nordic. Ingen som är anställd hos Focus Nordic eller någon av våra leverantörer ska riskera sitt fysiska eller psykologiska välbefinnande.

Vi arbetar aktivt för att ge lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder eller funktionsvariation. Vi agerar respektfullt mot varandra. Focus Nordic tolererar inte sexuella trakasserier i någon form.

Droger tolereras inte hos Focus Nordic. Vi arbetar förebyggande för att upptäcka varningssignaler om missbruk i ett tidigt skede och att erbjuda våra anställda stöd vid behov.


Foto: Therese Asplund

Produktsäkerhet

Tillverkare spelar en avgörande roll för att säkerställa att produkter som säljs inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är säkra och uppfyller EU:s standarder för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Elektroniska apparater måste ha CE-märkning, vilket innebär att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller gällande lagkrav och kan säljas i hela EES. Detta gäller även produkter tillverkade i andra länder men som säljs inom EES. CE-märkning stöder också rättvis konkurrens genom att hålla alla företag ansvariga för samma regler. Alla produkter i Focus Nordics sortiment som innehåller elektroniska komponenter har CE-märkning.


Foto: Hans Strand

Miljöpåverkan

För att minska miljöpåverkan sker majoriteten av alla logistiska transporter med båt. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra logistiska partners för att minimera koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Vi minskar pappersanvändningen, till exempel genom att hantera digitala fakturor, och vi minskar onödiga förpackningsmaterial genom att använda återvunnet och hållbart material.


Foto: Jan Brezina

Återvinning

EU:s direktiv för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE), trädde i kraft 2003. Det föreskrivs att det ska skapas insamlingssystem där konsumenter returnerar sin elektriska och elektroniska utrustning gratis. Systemen syftar till att öka återvinning och återanvändning av elektriskt och elektroniskt avfall.

Att producera batterier till den europeiska marknaden innebär  ett producentansvar för batterier enligt EU-direktivet om batteriavfall och ackumulatorer. Direktivet avser att minimera de negativa effekterna av fungerande och uttjänta batterier och ackumulatorer genom att harmonisera kraven, förbjuda batterier med farliga ämnen och upprätta system för insamling och återvinning av batterier.

EU:s direktiv för hantering av förpackningar och förpackningsavfall syftar till att förebygga och minska effekterna av dessa på miljön, främja återanvändning och återvinning av förpackningsavfall istället för slutförvaring.

Focus Nordic är medlem i följande lokala föreningar för insamlingar av elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, förpackningar och förpackningsavfall:

Tjeckien: Rema System och Ekokom
Danmark: ERP och DPA System
Finland: Elker och Rinki
Norge: NorSirk och Batteriretur
Polen: Electro-System och Interseroh
Slovakien: SEWA
Sverige: El-Kretsen och FTI

I Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Rumänien och Slovenien har Focus Nordics B2B-kunder producentansvaret för elektronisk utrustning och batterier i sin roll som importör av produkter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste produktnyheterna, inspiration och erbjudanden.