Integritetspolicy

Foto: Ole Henrik Skjelstad

Vi på Focus Nordic bryr oss om din integritet och vill att du känner dig trygg med hur vi hanterar din persondata. EU/EEAs dataskyddsförordning GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018, har en positiv effekt på din integritet. Vår integritetspolicy förklarar hur vi hanterar persondata och hur informationen skyddas på ett ansvarsfullt, säkert och korrekt sätt i enlighet med gällande lagar och regler. Vi förklarar även vilka personliga rättigheter du som individ har gentemot oss och hur du kan använda dessa rättigheter från och med 25 maj 2018.

Dina personuppgifter har alltid hanterats försiktigt av oss och lagras på ett säkert sätt i våra databaser. GDPR ger dig även möjligheten att påverka hur vi hanterar din persondata. Läs mer om vårt arbete i vår integritetspolicy eller kontakta vårt dataskyddsombud. [email protected].

 

Allmänt

Focus Nordic AB (härefter ”Focus Nordic”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tar var individs personliga integritet på största allvar, för att du som kund och besökare på våra plattformar ska kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgiftsdata. Denna integritetspolicy samlar all information om hur vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, köper produkter av, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss, samt förklarar vilka rättigheter du som individ har och hur du kan nyttja dessa. Policyn riktar sig mot våra kunder, likväl nutida som framtida, arbetssökande och besökare på våra plattformar – och är upprättad i enlighet med EU/EES dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). För frågor gällande vår hantering av personuppgifter, var vänlig kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected].

 

Behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter innefattar all personupplysning som direkt (eller indirekt med andra uppgifter) kan identifieras med en fysisk person. Det kan vara exempelvis namn, personnummer, e-postadress eller hemadress.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Vi, Focus Nordic AB (organisationsnummer 556507-4985) ansvarar för samtliga personuppgifter som insamlas och behandlas av oss och ansvarar för att dessa behandlas i enlighet med rådande lagstiftning.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar alla uppgifter som samlas in på ett ansvarsfullt, tryggt och korrekt sätt för att du som individ ska känna dig trygg att besöka våra plattformar och handla hos oss. Focus Nordic är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi är ansvariga för att säkerställa en trygg hantering av data enligt de rådande lagar och regler som gäller inom detta område.

Oavsett vilka uppgifter som samlas in hanteras de på ett enhetligt sätt, struktureras och lagras i någon av våra databaser. Uppgifterna kan komma att bearbetas och överföras mellan olika databaser, men hanteras på samma ansvarsfulla, trygga och korrekta sätt oavsett var de lagras.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Focus Nordic lagrar och behandlar som utgångspunkt en personuppgift så länge som det behövs eller så länge som lagen kräver att vi gör det. Hur lång den lagringsperioden kan vara varierar för vilket ändamål som uppgifterna lagras och behandlas för. I situationer av tvist eller vid misstanke om att brott föregått så kan uppgifterna komma att sparas längre för att försvara, fastställa eller göra gällande rättsligt anspråk.

Kundkonton och orderhantering

Vi behandlar personuppgifter i samband med försäljning av varor för att kunna slutföra order och leveranser samt säkerställa garantier. Om vi inte får dessa uppgifter eller tillåtelse att lagra och bearbeta uppgifterna kommer vi inte att kunna slutföra er order. Ni som kund kommer då att bli nekade köp och måste därför godkänna våra villkor för att kunna handla hos oss.

Vissa kontaktuppgifter kommer därför att behöva lagras och användas för att kunna kommunicera ut information gällande en order. Denna typ av information är i form av offerter, orderbekräftelser, leveransaviseringar och all information och dokumentation kopplad till fakturering och kreditering. Den information som kan komma att lagras på en order är följande:

 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress

En order finns aktiv i våra databaser till dess att den är fullständigt levererad, då den arkiveras. Focus Nordic lagrar arkiverade order för att säkerställa att leveransen är slutförd och komplett, samt för att hantera eventuella returer, reklamationer och garantiärenden.

Reklamationer och serviceärenden

När Focus Nordic får in information om reklamations- och serviceärenden kräver vi även att ta del av personuppgifter för att kunna fullborda våra tjänster. Om den individ som registrerar ärendet inte ger sitt godkännande att vi lagrar dennes uppgifter kommer dessa att raderas först när ärendet är avslutat. Får vi däremot ett godkännande kommer vi att lagra uppgifterna till dess att annat anges eller till dess att garantitiden har gått ut. Den information som kan komma att lagras för reklamations- och serviceärenden är följande:

 • Personnummer
 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress

Kampanjer och tävlingar

Focus Nordic tillhandahåller olika kampanjer och tävlingar som kan gälla för våra kunder, våra kunders kunder och/eller övriga konsumenter. I dessa fall kommer vi att lagra personuppgifter till dess att kampanjen eller tävlingen är helt avslutad för Focus Nordics räkning, därefter ta bort de data som inte ingår i våra affärstransaktioner. Läs mer om vår lagliga grund i avsnitt 2.6 Laglig grund.

För att delta i dessa kampanjer och tävlingar kommer vi att begära ett godkännande att lagra dessa uppgifter under denna period av var individ. De personuppgifter som kan komma att lagras i samband med kampanjer och tävlingar är följande:

 • Personnummer
 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Bankkontouppgifter

Arbetssökande

När vi får in arbetsansökningar från individer sparar vi ner denna information under den tidsperiod som ärendet är aktuellt. Om ansökan avslås raderar vi alla uppgifter och sparar ingenting i någon av våra databaser, varken fysiskt eller elektroniskt. Avvikelser från detta kan dock förekomma i de fall där den sökande ber oss spara uppgifterna, för framtida behov. Då gäller detta som ett godkännande att spara dennes uppgifter. Om den ansökande får en anställning hos Focus Nordic kommer vi att flytta över dessa uppgifter till våra databaser. Där lagras de ur laglig grund för uppgifter om anställda och anhöriga, så länge som individen har en fortsatt anställning. Därefter raderas den information som inte längre är användbar för oss, bortsett från rättsliga förpliktelser. De uppgifter som kan komma att lagras i samband med arbetsansökningar är följande:

 • Personnummer
 • Namn
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Kommunikation och utskick

Focus Nordic har ett kontaktregister som används för att göra utskick i form av allmän information, annonser, kampanjer, etc. I detta register sparar vi personuppgifter för enskilda individer, både privatpersoner och företagsrepresentanter. Utöver det, lagrar vi information om ifall denna person vill ha utskick från oss eller inte, vilket styr vår kommunikation mellan parterna. Om denna individ godkänner att vi kommunicerar ut information via e-post kommer vi att göra detta till dess att annat anges. Den information som kan komma att lagras i detta register är följande:

 • Namn
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Sociala medier

För hantering av annonsering och kundkontakt i sociala medier använder vi dina personuppgifter när du interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk, som till exempel gilla och- kommentarsfunktioner på plattformar som exempelvis Facebook, Instagram och YouTube. Du kan alltid ta reda på mer information om funktioner och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, samt hur du gör för att välja bort att dela dessa uppgifter genom att läsa igenom det sociala nätverkets integritetspolicy.

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse: Focus Nordic har en laglig grund likt alla företag att lagra affärstransaktioner mellan oss och våra kunder utifrån gällande bokföringslag och/eller rådande skattelagstiftning. Om nödvändiga uppgifter inte lämnas kan vi därför inte fullgöra våra lagliga skyldigheter och därför inte heller utföra några affärstransaktioner mellan parterna.

Fullgörande av avtal / Avtalsförpliktelse: Focus Nordic har laglig grund att samla in och behandla personuppgifter för att kunna fullfölja köpeavtal mot kund, hantera kundtjänst och reklamationsärenden, skapa och administrera kundkonton, samt organisera och hantera tävlingar.

Intresseavvägning:  Focus Nordic har laglig grund att samla in och lagra personuppgifter för direktmarknadsföring vid berättigat intresse. Vid invändande av detta är ni fria att vända er till oss och vi är då skyldiga att upphöra med denna.

De uppgifter som kan komma att lagras i våra affärstransaktioner är följande:

 • Personnummer
 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Kan barn använda våra tjänster?

Vår webbplats och våra tjänster är inte riktade till minderåriga barn. Vi samlar inte medvetet in information såsom personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda vår webbplats eller våra tjänster. Skulle vi få reda på att vi kan ha fått in personuppgifter från ett minderårigt barn raderar vi dem, om inte lagen kräver att vi sparar dem. Kontakta oss på [email protected] om du tror att vi har samlat in information om ett minderårigt barn av misstag.

Delning av personuppgifter

Focus Nordic har flera samarbetspartners som har kontrollerad tillgång till våra databaser. Vi har avtal med samtliga av dessa partners där de följer den sekretess som både de och vi är skyldiga att upprätthålla. Främst så delar vi personuppgifter inom EU/EES men vi kan även komma att dela personuppgifter utanför detta område i de fall som våra samarbetspartners är stationerade i/eller lagrar uppgifter utanför EU/EES. Även i de fall så har Focus Nordic vidtagit de åtgärder som krävs för att på lagligt vis överföra personuppgifter genom upprättade avtal med våra partners att de uppfyller EU:s standardavtalsklausuler. Focus Nordic styr vilka som har tillgång till personuppgifter hos våra olika partners och kan därför behandlas på ett ansvarsfullt, tryggt och korrekt sätt. Vi ger våra partners tillgång till våra databaser av följande anledningar:

 • Support & felsökning
 • Utveckling
 • Underhåll
 • Uppgradering och implementering
 • Integration mellan databaser
 • Backuptjänster
 • Hantering av leveranser

 

Dina rättigheter

Du kan som kund och besökare på våra plattformar när som helst nyttja dina rättigheter och ta del av de personuppgifter som finns lagrade hos oss. Vi kommer att på din begäran att ta fram alla de uppgifter vi har lagrade för just dig. Ni har då rätt att justera dessa uppgifter genom att radera delar av eller samtliga uppgifter, alternativt komplettera med ytterligare uppgifter som vi eventuellt saknar.

När du på eget initiativ begär ut dina personuppgifter från oss har du även rätt att ta del av ytterligare information kopplad till dessa uppgifter. Denna information kan innefatta vilka ändamål vi har till att lagra dina uppgifter, vilka som eventuellt tagit del av informationen eller varifrån vi fått uppgifterna om det visar sig att de inte kommer från dig.

Du kan när som helst kontakta oss för att ta del av detta genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på [email protected].

Skulle du anse att vi gjort fel i samband med vår hantering av personuppgifter så kan du framställa ett klagomål till ansvarig myndighet.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
www.imy.se
[email protected]
+46 8 657 6100
Box 8114
104 20 Stockholm

Ändring av integritetspolicy

Focus Nordic har rätt att vid valfri tidpunkt och uppdateringsfrekvens göra ändringar i integritetspolicyn. Den senast uppdaterade versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på www.focusnordic.se. Vid större förändringar kommer dessa att kommuniceras ut via e-post och även från vilket datum den nya versionen kommer att gälla.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste produktnyheterna, inspiration och erbjudanden.