Hållbarhetsrapport

Foto: Lisa Sihlberg

Styrelsen och verkställande direktör för Focus Nordic aktiebolag, organisationsnummer 556507-4985, avlämnar härmed hållbarhetsredovisning för perioden 2022-09-01 - 2023-08-31.

 

Affärsmodell

Focus Nordic är den ledande distributören inom foto, video och optik i Europa med fler än 70 varumärken representerade på 28 marknader. Vi leder branschen framåt och är dedikerade till att dela kunskap och inspiration.

Vår mission

 • Vår mission är att förse slutanvändarna med allt de behöver för en optimal foto-, video- och kikarupplevelse, och att vara den bästa partnern för våra tillverkare och leverantörer. Detta genom att tillföra värde till deras varumärken med högsta möjliga varumärkessynlighet, varumärkeskännedom och marknadsandelar.

Vår vision

 • Vår vision är att vara nummer ett när det gäller intäkter, resultat och rykte på alla de marknader där vi finns representerade. Vi strävar efter att vara den mest uppskattade partnern inom foto, video och kikare för våra kunder och leverantörer genom att tillföra värde till deras verksamhet.

Vi har ett centraliserat huvudkontor i Göteborg, Sverige som täcker logistik, inköp, produktledning, marknadsföring, ekonomi, HR och IT. Tillsammans med marknadsexpertis i våra lokala säljteam når vi effektivt ut till en marknad med cirka 87 miljoner invånare. Försäljningsverksamhet drivs med lokal närvaro i filialer och bolag med försäljnings- och marknadspersonal i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Lettland, Litauen, Estland, Tjeckien och Slovakien. 

 

Organisation

Focus Nordic AB är moderbolag i koncernen och bedriver försäljning i Danmark, Finland, Norge, Polen, Tjeckien och Slovakien via filialer. Moderbolaget bedriver försäljning i Sverige, Lettland, Litauen och Estland. 

I organisationen ingår följande filialer:

 • Finland: Focus Nordic AB, filial i Finland (org.nr 2654094-5)
 • Danmark: Focus Nordic Danmark, filial af Focus Nordic AB (org.nr 36084545)
 • Norge: Focus Nordic AB, Nuf (org.nr 914014832)
 • Polen: Focus Nordic, SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE (org.nr 1080020889)  
 • Tjeckien: Focus Nordic AB, odštěpný závod (org.nr 684583524)
 • Slovakien: Focus Nordic AB, o.z (org.nr 51858193)

 

I koncernen ingår fem helägda dotterbolag:

 • Finland: Focus Image Nordic OY (org.nr 2083789-5)
 • Danmark: Focus Denmark AS (org.nr 28952112)
 • Norge: Focus Norway AS (org.nr 953585642)
 • Lettland: Focus Nordic Latvia SIA (org.nr 40103682602)
 • Sverige: Fastighet B 48 AB (556888-0909)

Bolagen i Danmark, Norge och Finland är under avveckling. 

 

Affärsetik och antikorruption

Vi tar avstånd från alla former av korruption och tar inte emot, erbjuder, utlovar eller lämnar otillbörlig förmån. Likaså avstår vi från handlingar som kan uppfattas som försök till opassande påverkan av beslut. Vi engagerar oss aldrig i en affär som kan innebära att vi medverkar till korruption. Vi är återhållsamma när det gäller att ta emot och ge gåvor.

Focus Nordic uppfyller skattelagstiftningens syfte och agerar ansvarsfullt inom skatteområdet.

Foto: Marek Zoltán

Arbetsmiljö

Arbetsglädje och en säker och hälsosam arbetsplats är viktiga framgångsfaktorer och prioriteras därför högt i hela verksamheten och i de projekt vi bedriver. Omsorgen gäller alla former av arbetsmiljö och ingen medarbetare eller person som jobbar på uppdrag av oss skall riskera fysisk eller psykisk ohälsa på sin arbetsplats.

Focus Nordic skall aktivt verka för att alla medarbetare och kunder behandlas väl och likvärdigt oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller handikapp. Det är självklart för oss att behandla människor med värdighet. Omtanke i ord och handling skall prägla vårt sätt att vara så att vi vare sig medvetet eller omedvetet kränker individer genom att särbehandla dessa.

Vi fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att detta förekommer på arbetsplatsen.

Missbruk av alkohol eller andra droger är en betydande arbetsmiljöfråga. En drogfri arbetsmiljö är viktig för allas hälsa, trivsel och framför allt säkerhet. Vår målsättning är en helt drogfri arbetsplats och vi arbetar förebyggande för att tidigt fånga upp signaler och erbjuda hjälp. Det är missbruket som skall bort – människan skall vara kvar.

Foto: Jonas Classon

VD har ordet

Klimat och hållbarhet är en stor utmaning i dagens samhälle, det är också en nödvändighet, både i affärer och rent mänskligt, att alla tar sitt ansvar för detta. Vår grundtes är att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Focus Nordic gör sitt yttersta för att uppnå de 17 globala mål som antagits av FN. Detta är de mål där vi har en direkt påverkan och en beskrivning av vad vi aktivt arbetar med inom respektive område:

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande: Focus Nordic är mån om personalens välbefinnande. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, regelbundna hälsoundersökningar samt sjukvårdsförsäkring. På grund av olika lagstiftning i de länder vi verkar i förekommer det vissa olikheter.

 • Mål 5 Jämställdhet: Focus Nordic strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där alla medarbetare behandlas väl och likvärdigt oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller handikapp. Vi arbetar för att ha mer jämlik fördelning av medarbetare i framtiden genom att till exempel se över våra rutiner för rekryteringsprocesser.

 • Mål 7 Hållbar energi för alla: Merparten av de produkter vi säljer importeras från Fjärran Östern och fraktas till Europa med båt. I vissa fall tvingas vi till flygtransporter  av affärsmässiga skäl. Då vi inte transporterar varor i egen regi så är valet av de speditörer vi anlitar viktigt. Vi har valt ett fåtal och samtliga dessa arbetar aktivt med att begränsa utsläppen från deras transportfordon.

 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: De produkter vi importerar och säljer tillverkas i mycket stor omfattning i länder i Asien, där vi dels handlar av etablerade leverantörer och även hos fabriker som tillverkar produkter med våra egna varumärken Focus Sport Optics och Focus. För de sistnämnda har vi bra insyn i verksamheterna tack vare vår anslutning till BSCI (Business Social Compliance Initiative). De genomför regelbundna besök i fabrikerna för att bland annat kontrollera eventuell förekomst av barnarbete och hur arbetsmiljön för de anställda är.

 • Mål 10 Minskad ojämlikhet: Vi ska alltid verka för och höja vår röst mot all typ av diskriminering. Alla ska ges samma förutsättningar oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund eller fysisk förmåga.

Foto: Linda Varpe

Risker och osäkerhetsfaktorer

Focus Nordic har ett flertal stora kundavtal och vid eventuell förlust kan dessa utgöra en potentiell risk. Vi verkar i bransch med ständig teknikutveckling vilket ställer stora krav på oss att hela tiden vara i framkant och hänga på nya trender. Då vi lagerhåller ett stort antal produkter för våra kunder och då även ett stort ekonomiskt värde är det av största vikt att vi optimerar vår lagerhållning så att vi inte ”sitter fast” med fel produkter.

De varor vi sätter på marknaden består till delar av elektronikkomponenter och ett stort antal innehåller plast. Samtliga produkter som omfattas av WEEE-direktivet är märkta på det sätt som direktivet förespråkar.

När det gäller produkter som kan anslutas till elnätet så marknadsför vi endast produkter med godkänd CE-märkning.

Plast ingår ett stort antal av de produkter vi säljer. Plaster innehåller en mängd olika kemikalier och vi gör vårt yttersta för att säkerställa att de produkter vi säljer inte innehåller hälsovådliga ämnen.


Foto: Filip Hrebenda

Miljö

Samhället idag är ett konsumtionsinriktat samhälle där vikten av att återvinna material ökar.

I samtliga länder vi verkar i är vi anslutna till lokala organisationer som hanterar återvinning av elektronikavfall, plast- och pappersförpackningar. Vi återanvänder i möjligaste mån importförpackningar för att minimera förbrukningen.

Vi har som målsättning att skicka alla våra försäljningsfakturor elektroniskt och att alla ankommande fakturor också ska levereras elektroniskt för att minska förbrukningen av papper. Vi har ännu inte lyckats bli helt pappersfria men arbetar aktivt för att så bli.

Bolaget har tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter och är även godkända lagerhållare för skattepliktiga elektronikvaror samt plastkassar.

Allt förbrukningsmaterial som kommer till företaget i samband med ankommandegods återanvänds i första hand för utgående leveranser. Material som inte kan återanvändas sorteras och återvinns.

Foto: Martin Rák

Uppförande

Focus Nordic ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet och hänsynstagande personal, både till miljö och socialt engagemang.

Focus Nordic arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

På Focus Nordic gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som Focus Nordic beslutat är baserad på FN:s Global compact.

I Focus Nordics uppförandekod säger vi att ingen som jobbar hos Focus Nordic eller utför tjänster för Focus Nordic ska diskrimineras. Vi accepterar inte barnarbete och våra leverantörer ska följa FN:s Barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land en produkt eller tjänst tillverkas eller utförs.

Vi är medvetna om att någon uppföljning av nyckeltal ännu inte görs men att vi har som mål att implementera en mätning av detta i framtiden. I slutet av 2021 togs det fram en externrapport gällande ny Hållbarhetsstrategi för Focus Nordic AB.

Foto: Kaisa Tiivel

Händelser under året

Focus Nordic har under året påbörjat arbetet med att anpassa och utveckla verksamheten för att bli mer hållbara. För att möta efterfrågan från slutkunder och återförsäljare såväl som nya lagkrav måste vi tillsammans med våra leverantörer, partners och medarbetare hjälpas åt att reducera den negativa påverkan som vår bransch genererar och driva positiv utveckling.

Resan mot en mer hållbar verksamhet

 • Ett första steg i resan mot en mer hållbar verksamhet är att vi har utvecklat vår interna kompetens och kunskap inom hållbarhet. En nyckelperson som har övergripande ansvar för att koordinera hållbarhetsfrågor har under våren utbildats till certifierad hållbarhetsstrateg och deltar under hösten i en uppföljande utbildning för att bli certifierad hållbarhetschef.
 • Vi förbereder och har inom vissa områden påbörjat arbetet med att efterfölja kraven i EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vars syfte är att skapa förutsättningar för att EU ska uppnå Net Zero-målsättningarna till år 2050. Focus Nordic omfattas av CSRD fr o m den 1/1 2025. Nyckelpersoner inom ekonomi har påbörjat utbildning för att öka vår interna kunskap och förståelse om hur vi ska integrera CSRD i vår verksamhet, bolagsstrategi och rapportering.
 • Kravställning och uppföljning av klimatpåverkan gentemot transportörer är ett av de första stegen som vi har tagit i arbetet med att förbereda inför CSRD.
 • Vi deltar i Västsvenska Handelskammarens projekt Klimatlöftet som i samverkan med Företagarna Västra Götaland och Klimat 2030 Västra Götaland syftar till att hjälpa små och medelstora bolag att minska klimatpåverkan, stärka konkurrenskraft och bidra till den gröna omställningen.

Produkter och leverantörer

 • Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en checklista för leverantörer för att säkerställa att de uppfyller Focus Nordics hållbarhetskrav.
 • Arbetet med att ta fram nya resurssnålare produktförpackningar för våra egna varumärken, som Focus Sport Optics, fortgår.
 • Förpackningsmaterial som kartonger och utfyllnadsmaterial återanvänds i första hand för utgående leveranser istället för att använda nyproducerade förpackningsmaterial.

Energieffektivisering 

 • I slutet av april 2023 togs vår nya solcellsanläggning i bruk. Under de sex första månaderna har vi producerat 145,500 kilowatt, vilket motsvarar en besparing på 145.12 ton CO2, 58.8 ton standardkol och 7 923 träd.
 • Tack vare installation av en ny ventilationsanläggning som drivs på bergvärme och ytterligare åtgärder för energieffektivisering har vi minskat elanvändningen 32.6% under perioden januari till september 2023 jämfört med föregående år.

Arbetsmiljö 

 • Under våren 2023 genomförde vi en medarbetarundersökning med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö bland samtliga medarbetare på alla lokala marknader som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Undersökningen berörde områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och eventuell risk för kränkande särbehandling. Resultatet har analyserats av arbetsmiljögruppen, skyddskommittén och ledningsgruppen och följts upp inom respektive avdelning och i medarbetarsamtal. Detta har resulterat i en åtgärdsplan för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, bland annat genom fler gemensamma sociala aktiviteter och förtydligande av riktlinjer för flexibelt hemarbete för personalen på huvudkontoret i Göteborg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste produktnyheterna, inspiration och erbjudanden.